Algemene voorwaarden!

Algemene Condities & Voorwaarden

  1. Reserveren

Onder de opdrachtgever wordt begrepen de persoon die onder zijn naam de boeking bij Bikekick verzorgt. U dient voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende uzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) aan ons te verstrekken.

Er kan uitsluitend geboekt worden bij Bikekick via de website of het mailadres , mits anders overlegd en via de mail is bevestigd.  Na aanvraag van beschikbaarheid van de gewenste accommodatie en periode ontvang je een bevestiging per e-mail toegestuurd. In geval de gewenste accommodatie niet voor je arrangement beschikbaar is, bieden wij eveneens een alternatieve en gelijkwaardige accommodatie aan. Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen. U kunt direct contact opnemen op telefoonnummer:

0034-654580329

  1. Betalen

Bij het boeken van uw reis bij Bikekick vragen wij een aanbetaling van 25% van de totale reissom. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen na het verzenden van de bevestiging voldaan te worden.  Het restant van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de reisdatum door ons te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging. Boekt u uw reis bij ons binnen 6 weken voor aanvang van uw vakantie dan dient u de volledige reissom in 1 termijn te betalen binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging doch uiterlijk 7 dagen voor de eerste reisdag. Indien de (aan)betaling niet en/of niet tijdig geschiedt, bent u in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. Alsdan zal het bepaalde in artikel 4 (annuleringsvoorwaarden) onverkort van toepassing zijn. Voor zover in die situatie recht zou bestaan op restitutie van een deel van het bedrag, geschiedt deze restitutie uitsluitend aan de opdrachtgever.

  1. Annuleren

Aan het annuleren van een gemaakte reservering voor Bikekick, kunnen kosten verbonden zijn. Bikekick heeft het recht deze kosten op de reeds (aan)betaalde reissom in mindering te brengen. Bij het voldoen van de betaling aan ons geef je aan van deze voorwaarden kennis genomen te hebben. Een door ons bevestigde en geheel óf gedeeltelijk betaalde reservering, kan uitsluitend per e-mail geannuleerd worden. Je hebt de mogelijkheid de reservering gedurende de eerste 7 dagen na aanvraag, per e-mail, kosteloos te annuleren. Hier op zullen wij de annulering, eveneens per e-mail, onder vermelding van eventuele annuleringskosten aan je bevestigen. De annuleringskosten bedragen:

tot 6 weken voor vertrek 40% van de totale reissom, tot 3 weken voor vertrek 50% van de totale reissom, tot 1 week voor vertrek 75% van de totale reissom, vanaf een week voor vertrek de totale reissom, U kunt zich verzekeren voor de gevolgen van een annulering middels een annuleringsverzekering.

  1. Verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van uw juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar het nummer van mobiele telefoon en E-mailadres. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van een geldig reisdocument en dat u behoorlijk verzekerd bent voor kosten in geval van ziekte en/of ongeval dan wel calamiteiten gedurende de reis (middels een ziektekostenverzekering en/of een reisverzekering). Bij uw boeking zullen wij u binnen 2 werkdagen een bevestiging toezenden. Na ontvangst van de bevestiging hebt u 2 werkdagen de tijd om eventuele fouten in de bevestiging door ons te laten herstellen. Uitvoeringverplichting:  Bikekick is uitsluitend verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het aangeboden arrangement en de daarbij aangeboden accommodatie, overeenkomstig de in redelijkheid gewekte verwachtingen bij de reiziger. Bij het verlopen van verblijf en eventuele aanvullende activiteiten volgens de in redelijkheid gewekte verwachtingen, is Bikekick niet verplicht enige schade ingevolge tekortkomingen aan reiziger te vergoeden. Bij het vaststellen van eventuele tekortkomingen/schade door reiziger, is het aan reiziger deze schade bij Fietseninzuidspanje of direct bij de uitvoerder van de activiteit, nog tijdens zijn/haar verblijf, schriftelijk te melden.

Bikekick is niet verantwoordelijk voor:  Tekortkomingen in de uitvoering van het arrangement als onderdeel van de overeenkomst, veroorzaakt door, of toe te schrijven aan de reiziger zelf, inbegrepen hierin is schade veroorzaakt door de gezondheidstoestand van de reiziger bij het aangaan van de overeenkomst. In deze gevallen kan géén aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt. Schade voortvloeiend uit annuleringen van bij de overeenkomst betrokken derden, zoals, maar niet beperkt door, wijzigingen of annuleringen van luchtvaartmaatschappijen, spoorwegen, bus en taxi ondernemingen. In deze gevallen kan géén aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt. Enige schade of aanspraak op vergoeding, restitutie van de reissom, indien de reiziger bij een incident, niet over de verplichte reis en ongevallenverzekering zou blijken te beschikken. In deze gevallen kan géén aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

Bikekick is ten aller tijde gerechtigd om van het aangeboden  product af te wijken indien dat voor het goede verloop van het verblijf, óf het belang van de gast gewenst is. Tevens is Bikekick gerechtigd deelnemer(s) van verdere deelneming  uit te sluiten, indien lichamelijke of geestelijke afwijkingen, de veiligheid tijdens de deelneming aan de activiteit ernstig zou belemmeren. In deze gevallen zijn de hieraan verbonden kosten en gevolgen, voor rekening van de reiziger en kan géén aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt. Als een reiziger zelfstandig vrijwillig besluit het verblijf te beeindigen, kan hij/zij geen enkele aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

  1. Klachten

Wij doen er alles aan om uw reis tot een succes te maken en u een aangename fietsvakantie te bezorgen. In het geval van klachten en of tekortkomingen zullen wij ons uiteraard direct inspannen om deze naar tevredenheid voor u op te lossen. Door reizigers gemelde klachten, betrekking hebbende op een Bikekick, die in alle redelijkheid óp of aanmerkingen te boven gaan, dienen zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk 7 dagen na vertrek uit de accommodatie bij Bikekick, uitsluitend schriftelijk,  te worden ingediend bij Bikekick.

  1. Documenten

Voor uw fietsreis in Andalusië dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) Als u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig) reisdocument, komen de kosten voor alle daaraan verbonden gevolgen voor uw eigen rekening. U bent zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart, rijbewijs en groene kaart. Bikekick adviseert u uw bestaande verzekeringen goed na te kijken en indien blijkt dat deze uw reis niet voldoende dekken alsnog een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering af te sluiten.

  1. Condities Fietsverhuur

Alle reserveringen voor de gehuurde items moeten op voorhand, minstens 24 uur van tevoren, gemaakt worden om de beschikbaarheid op tijd te kunnen bevestigen.  Fietshuur is ten alle tijden voor minimaal twee dagen.De gehuurde items moeten volledig betaald worden bij het tekenen van het huurovereenkomst. Geaccepteerde betalingsmethode is: Contant bij afhalen/ bezorgen.

Bezorgkosten:        0 t/m 19 KM € 15,-    20 tot 30 KM € 25,-

De klant moet de huurovereenkomst lezen, accepteren en ondertekenen.  Helmplicht bij fietsen: Het dragen van een helm is in Spanje voor fietsers verplicht buiten de bebouwde kom. Je bent, tijdens je verblijf bij Bikekick, verplicht een helm te dragen tijdens het deelnemen aan alle fiets en mtb activiteiten.

Identificatie Plicht: U bent, zoals dat ook het is in Nederland, tijdens uw verblijf in Spanje en het deelnemen aan de activiteiten, ten alle tijden verplicht een identificatie document bij u te dragen. Dit is uiteraard ook van belang bij een eventuele calamiteit of ongeval(letje) tijdens het deelnemen aan sportieve activiteiten.

Bij verlies of zware beschadiging van de fiets of onderdelen van de fiets, wordt de schade op de huurder verhaald.

WWW.BIKEKICK.EU

0034-654580329

29500 Alora Málaga

Vertaal